Lunch at SHOKUDO YArn (SHOKUDO YArn)

Lunch at SHOKUDO YArn (SHOKUDO YArn)

at SHÓKUDŌ YArn on 11 April 2019
Photo Views
23
Meal Views
160

My favorite Spanish Japanese fusion restaurant.

Innovative
Spanish Japanese
8 / 10