Dinner at Kajitsu Shojin Cuisine

Dinner at Kajitsu Shojin Cuisine

at Kajitsu on 13 October 2019
Photo Views
8
Meal Views
78

Chestnuts and white bean @kajitsu_kokage

Black truffles udon @kajitsu_kokage

Matsutake and beech mushrooms hotpot & bronze chrysanthemum @kajitsu_kokage

Wagyu donburi with soft boiled egg @kajitsu_kokage

Maguro and otoro kaisen donburi & nori and shiso & myoga @kajitsu_kokage

Shiitake & pumpkin & fig tempura @kajitsu_kokage

Dashi omelette sando @kajitsu_kokage

Fried ginko nuts and Nama fu & miso and burdock @kajitsu_kokage