Dinner at Kajitsu Shojin Cuisine

Dinner at Kajitsu Shojin Cuisine

at Kajitsu on 26 August 2019
Photo Views
7
Meal Views
91

White bean and egg yolk mochi & blueberry jello @kajitsu_kokage

Sudachi soba @kajitsu_kokage

Nama fu & shio miso & kamonasu eggplant & myoga & shiitake takiawase @kajitsu_kokage

Omelette sando & butter @kajitsu_kokage

Tomatoes & fushimi peppers tempura @kajitsu_kokage

Maguro donburi - otoro & ikura & scallops & shiso / red miso / pickles and ume @kajitsu_kokage

Grilled fig & sesame sauce @kajitsu_kokage